Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest GTX Poland Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pogranicznej 2/4, 02-285 Warszawa, NIP 522-020-17-20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 279074.
 2. Dane osobowe, o których mowa w pkt. a powyżej przetwarzane są przez Spółkę na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wymagań przepisów prawa, zgód osób, których dane dotyczą oraz do obsługi umów zawartych z Użytkownikami , dla celów:
  • realizacji Zamówień na Towar na rzecz Użytkownika, którego dane dotyczą ,
  • marketingu usług świadczonych przez Sklep oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody przez Użytkownika),
  • obsługi procesu rejestracji na stronie Sklepu, o czym mowa w pkt. 5 Regulaminu,
  • otrzymywania przez Użytkownika powiadomień o zmianie statusu Towarów, wyrażania opinii na temat Towarów oraz kontrolowania stanu złożonych przez niego Zamówień,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • przesyłania przez Spółkę, na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter) – o ile Użytkownik złoży takie zamówienie,
  • zawarcia i wykonywania Umowy (włącznie z wystawieniem dowodu sprzedaży oraz dostawą Towarów) i obsługi reklamacji,
  • monitorowania aktywności Użytkownika w serwisach Spółki z wykorzystaniem plików cookies (ciasteczek) i innych narzędzi analitycznych;
  • dostarczenia informacji produktowej, zgodnej z zainteresowaniami i potrzebami Użytkownika z wykorzystaniem profilowania na podstawie posiadanych danych Użytkownika w tym plików cookies (ciasteczek) oraz z wykorzystaniem narzędzi analitycznych,
  • prowadzenia badań i analiz statystycznych pod kątem funkcjonalności serwisu i poprawy jego funkcjonowania,
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  • spełnienia wymogów prawnych i wewnętrznych regulacji Spółki związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
 3. W ramach funkcjonowania Sklepu przetwarzamy następujący zakres danych:
  • dane pozyskane od Użytkownika: : imię i nazwisko, adres do korespondencji i wysyłki Towaru , numer telefonu, e-mail, nr rachunku bankowego, NIP, nazwa i forma prawna firmy.
  • dane pozyskiwane automatycznie: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, login do naszego serwisu, adres e-mail, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, historię zakupów, przeglądane i wyszukiwane produkty, numer telefonu, pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) lub podobne dane dotyczące niektórych części Sklepu, w celu zapobiegania oszustwom i w innych celach, informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), oraz metod używanych do przeglądania strony.
 4. Przetwarzane dane podawane są dobrowolnie lub pozyskiwane automatycznie, jednakże bez ich przetwarzania przez Spółkę nie jest możliwa realizacja celów, o których mowa w pkt. b powyżej.
 5. Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może skontaktować się ze Spółką w dowolnym czasie w celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych:
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • udostępnienia, sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu przetwarzanych danych;
  • bycia zapomnianym
  • żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli jest to prawnie dopuszczalne; • żądania przeniesienia danych do innego Administratora. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi naruszenie praw związanych z ochroną Jego danych osobowych, posiada możliwość zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.
 6. Pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługującymi w związku z tym prawami Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na e-mail: iodo@gtx-group.com Obsługa zapytań dotyczących danych osobowych jest możliwa wyłącznie dla Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą lub jego opiekuna prawnego, po wcześniejszej poprawnej jego identyfikacji na podstawie historii współpracy ze Spółką lub, w przypadku niemożliwości zidentyfikowania z wykorzystaniem tych danych, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskującego.
 7. Spółka wdrożyła odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne, zgodne z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosowane procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne mają na celu zabezpieczyć przetwarzane przez Spółkę dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych, ich utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym udostępnieniem.
 8. W ramach swojej działalności Spółka współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy wspierają Spółkę przy obsłudze sprzedaży produktów na rzecz Użytkowników oraz realizacji zadań koniecznych do funkcjonowania Spółki i mogą w tym celu przetwarzać dane osobowe Użytkowników w imieniu Spółki - na przykład: utrzymanie oprogramowania, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, obsługa newsletterów, hosting stron, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych (księgowego, CRM, ERP), analityka internetowa, niszczenie dokumentów. W przypadku korzystania z usług zewnętrznych dostawców, Spółka ujawnia jedynie dane osobowe, które są niezbędne do dostarczenia usługi. Dostawcy Spółki zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych. Zewnętrzni dostawcy usług związani są klauzulą poufności i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie ze Spółką.
 9. Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania:
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy, przez czas jej obowiązywania oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika do czasu jej odwołania.
  • Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki przez czas jego trwania.
  • W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego przez czas do wniesienia sprzeciwu Użytkownika.
  • Dane przetwarzane w wyniku obowiązków prawnych Spółki przez czas wynikający z odpowiednich przepisów.
 10. Spółka oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 11. Spółka oświadcza, że stosowane przez nią automatyczne przetwarzanie danych w ramach korzystania Sklepu (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na sytuację Użytkownika.
 12. Spółka zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jest do tego zobowiązany przepisami prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom oraz na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika.
 13. Spółka informuje, że po opuszczeniu serwisów udostępnianych przez Spółkę lub po przekierowaniu na witrynę lub aplikację strony trzeciej, nie obowiązują powyższe zasady przetwarzania danych osobowych oraz warunki korzystania z serwisów Spółki. Spółka zaleca zapoznanie się z regulaminami i politykami prywatności stron trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób dane są obsługiwane przez tych dostawców.